Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

IRAN: czwarte szkolenie Karate Tsunami w Honbu Dojo dla grupy instruktorów z Iranu


                                 Uwaga: artykuł ten przedstawiony został na naszej stronie

także w wersji językowej angielskiej (English).

 

Iran: czwarte szkolenie Karate Tsunami w Honbu Dojo

                 dla grupy instruktorów z Iranu

Iran: the fourth Karate Tsunami schooling

in Honbu Dojo for a group of Iranian instructors
 

   W dniu 1 kwietnia 2011 roku w Honbu Dojo w Warszawie odbyło się czwarte specjalne seminarium szkoleniowe Karate Tsunami dla grupy instruktorów z Iranu.

 
 Renmei

   

On 1 April 2011

in Honbu Dojo in Warsaw

took place the fourth special

Karate Tsunami seminar

for the group of instructors

from Iran.   

  

 mapa

   Opiekunem tej grupy z ramienia Federacji Karate Tsunami Renmei był hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, który jako wiceprezydent tej Federacji koordynuje rozwój Tsunami w wielu krajach świata. Jest on logistykiem w międzynarodowych korporacjach.

 

   The manager of the group on behalf of Karate Tsunami Federation Renmei was hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan, who as Vice-President of Federation coordinates tsunami development in a lot of countries in the world.  He works in logistics for international corporations.

    

   Poprzednie trzy tego typu szkolenia dobyły się:

 •  22-23 września 2009 roku
 • 4 grudnia 2009 roku
 • 2 listopada 2010 roku.

   The previous three such trainings took place:

 • 22-23 September 2009,
 • 4 December 2009,
 • 2 November 2010.

   Relacje z tych szkoleń znajdują się w artykułach:

   Reports from those trainings there are in the articles:

 • Iran: the first Karate Tsunami training in Honbu Dojo for a group of ten Iranian instructors
 • Iran: the second Karate Tsunami training in Honbu Dojo for a group of six Iranian instructors
 • Iran: the third Karate Tsunami schooling in Honbu Dojo for a group of seven Iranian guests

   Szkolenia te odbyły się z inicjatywy strony irańskiej, która nawiązała kontakt z Honbu Zarządem Renmei Federacji Karate Tsunami w celu rozpowszechniania Karate Tsunami w Iranie.

   

   That training took place on the initiative of the Iranian side, which contacted with the Board Honbu Renmei Karate Tsunami Federation to develop Karate Tsunami in Iran.

 

  Według oświadczeń przedstawicieli strony irańskiej, uprzednio dokonali oni starannego rozeznania w zakresie różnych stylów uprawianych na świecie i zdecydowali się na wybór właśnie Karate Tsunami.

 

  Przy tej okazji warto podkreślić, że przedstawiciele strony irańskiej mają w tym zakresie dobre rozeznanie, ponieważ od dawna goszczą na różnego rodzaju turniejach sportowych w wielu krajach na różnych kontynentach, między innymi w USA, Niemczech, Szwecji, Belgii, Holandii, Korei Południowej czy Austrii.

   

   According to declaration of representatives of the Iranian side, they previously did careful insight into the scope of various styles practiced all over the world and decided themselves to choice exactly Karate Tsunami.
 
   At this opportunity it’s worth underline, that representatives of the Iranian side in that range have deep insight into, because they stay at all kinds of sports events in many countries on different continents, among others: in the USA, Germany, Sweden, Belgium, Netherlands, South Korea or Austria.

   
 Iran

 W tym miejscu dobrze jest zaznaczyć,

że Iran zamieszkuje 70 milionów mieszkańców,

a jego stolica Teheran jest wielką metropolią

z 10 milionami mieszkańców.

Z kolei języka i pisma perskiego używa

jeszcze kilkadziesiąt milionów osób

zamieszkałych w sąsiednich krajach,

zwłaszcza w Pakistanie i Afganistanie.

Iran      

In this place it is well to mark that in Iran live 70 million inhabitants, and its capital city-Tehran is a large metropolis with 10 million inhabitants. Next the Persian language and writing still use several dozen million persons living in neighboring countries, specially in Pakistan and Afghanistan.

 

   Głównym celem obecnego szkolenia było zapoznanie przybyszy z Iranu z podstawowymi metodami treningowymi Karate Tsunami.

 

   The main aim of the current training was to familiarize visitors from Iran with the basic training methods of Karate Tsunami.

 

   Pierwszą częścią szkolenia było zapoznanie sportowców z Iranu z rozgrzewką (junbin-taiso), przeprowadzaną na treningach Karate Tsunami. Zasady tej rozgrzewki ustanowił w 1979 roku założyciel tego stylu soke Ryszard Murat 10 dan, a opiera się ona na jego doświadczeniach oraz nowoczesnych podstawach naukowych.

  

   The first part of the training was to familiarize sportsmen from Iran with warm-up (junbin-taiso) carried out on Tsunami Karate trainings. The rules for that warm-up set up in 1979, the founder of this style soke Richard Murat 10 dan, and it is based on his experience and modern scientific basis.

  

   Rozgrzewka ta nie tylko przygotowuje organizm do intensywnego wysiłku w części głównej treningu, ale może być stosowana jako samodzielny trening ogólnorozwojowy dla podniesienia zdrowia i sprawności. Przedstawiona została w ogólnych zarysach w książce Ryszarda Murata – bestsellerze "Karate dla początkujących i zaawansowanych".

 

   Warm-up not only prepares the body to the intense training in the main part, but it can be used as an independent training all-developmental to raise health and fitness. Warm-up was presented in outline in the book of Richard Murat - bestseller "Karate for Beginners and Advanced".

 

   Później hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan poprowadził z gośćmi z Iranu charakterystyczny dla Tsunami trening wybranych technik i ich kombinacji, a także podstawowych zejść z linii ataku.

   

   Następnie hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan omówił jedną z podstawowych metod treningowych stosowanych w Karate Tsunami: makiwara-kumite.

  

   Then hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan discussed one of the basic training method used in Karate Tsunami: makiwara-kumite.

 

   Do Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan wprowadził trzy podstawowe warianty makiwara-kumite:

 • wariant podstawowy – do ćwiczenia technik pojedynczych (waza) i kombinacji (renraku-waza),
 • wariant zaawansowany – do ćwiczenia zejść z linii ataku oraz kontrataków,
 • wariant mistrzowski – do ćwiczenia walki z napastnikiem, którego wyobraża worek.

   Into Karate Tsunami soke Richard Murat 10 dan introduced three basic variants makiwara-kumite:

 • basic variant – to practice of single techniques (waza) and combinations (renraku-waza),
 • advanced variant - to practice going off a line of attack and also counterattacks,
 • masterly variant - to practice fighting with the aggressor, which represents a bag.

   Trzeci z tych wariantów zastosowany został w turniejach Karate Tsunami jako konkurencja sportowa. Dzięki temu osoby przygotowujące się do tej konkurencji naturalnie podnoszą swój poziom wyszkolenia w zakresie przygotowań do walki realnej. 

 

   The third of these options was used during Karate Tsunami Championships as a sports event. Thanks to this, persons preparing for this event naturally raise their level of preparation to the real fight.

  

   Po pokazach makiwara-kumite, które przedstawił hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, metody tej spróbowali kolejno wszyscy przybysze z Iranu. 

    

   After the show makiwara-kumite, which presented hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan, this method one by one tried all visitors from Iran. 

   

   Później hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan omówił inną metodę treningową, którą wprowadził soke Ryszard Murat 10 dan do Karate Tsunami: tokui-kata (forma własna, spontaniczna).

 

   Jest to forma nauki walki z kilkoma napastnikami, polegająca na spontanicznym (nie planowanym) przedstawieniu walki w różnych sytuacjach. W Tsunami stosuje się ją bez przyrządów i z przyrządami.

 

   Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan  wyjaśnił obecnym, że w Karate Tsunami używane są wszelkie przedmioty, które mogą nadać się do walki z napastnikami, zwłaszcza że nie wiadomo, jakich przyrządów użyją napastnicy i w jakiej sytuacji dojdzie do walki.

 

   Z uwagi na użyteczność tej metody, tokui-kata stosowana jest jako konkurencja sportowa na turniejach Karate Tsunami. W tym jednak przypadku startujący w tej konkurencji demonstrują tę formę z wybranymi przez siebie przedmiotami, które używają do obrony i kontrataku w sytuacji wyobrażanej napaści.

    

   Later hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan, discussed another method of training, which soke Richard Murat 10 dan introduced to Karate Tsunami: tokui-kata (own form, spontaneous form).

 

   This is the form of learning against several attackers, which consists of spontaneous (not planned), presentation of fight in various situations. In Tsunami it is used without objects and with objects.

 

   Hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan explained to those present, that in Karate Tsunami are used all objects, which can be used in fight with assailants, especially nobody knows, which objects the attackers will use and in which situation comes to fight.

  

   Taking into consideration the usefulness of this method, tokui-kata is used as a sports event in Karate Tsunami Championships. However, in this case a person taking part in that event demonstrates that form with chosen by himself/herself objects, which they use in situation of an imaginable aggression.

 

   Na omawianym szkoleniu przećwiczono tokui-kata z kilkoma wybranymi przedmiotami:

 • nożem i nożami (tanto)
 • tonfa (wielofunkcyjną pałką z bocznym uchwytem)
 • bo (długim kijem)
 • hanbo (krótkim kijem i dwoma kijami)
 • nunchaku (krótkim cepem)
 • kama (sieprem).

   During the presented training were practiced tokui-kata with a few selected objects:

 • one knife and two knives (tanto)
 • tonfa (multi-functional baton with a side handle)
 • bo (a long stick)
 • hanbo (a short stick and two short sticks)
 • nunchaku (a short flail)
 • kama (a sickle).

   Najpierw hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan demonstrował tokui-kata z danym przyrządem, a potem kolejno formę tę ćwiczyli sportowcy z Iranu. 

  

   At first hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan demonstrated tokui-kata with a given device and then one by one trained the form sportsmen from Iran.

   

   Po kilkugodzinnym treningu obecni byli już mocno zmęczeni, ale zadowoleni z jego rezultatów.

 

   After several hours of training those present persons were already very tired, but satisfied with its results.

 

   Irańscy goście stwierdzili zgodnie, że są zaskoczeni wysokim poziomem rozwiązań Karate Tsunami i wielką skutecznością technik i rozwiązań Tsunami prezentowanych w trakcie sparringów. Utwierdziło ich to w trafności dokonanego wyboru. 

 

   Iranian guests agreed, that they were surprised by the high level of Karate Tsunami solutions and the great effectiveness of techniques and Tsunami solutions presented during the sparring. It confirmed them in the accuracy of their choice.


   Całe szkolenie było dość nietypowe, ponieważ wszelkie wypowiedzi tłumaczone były z perskiego na angielski, a następnie na polski i z polskiego na angielski, a potem na perski. Dość szybko jednak obie strony doszły do takiego stopnia zrozumienia, że szereg sformułowań nie trzeba było wcale tłumaczyć.

 

   The whole training was quite untypical, because all statements were interpreted from Persian into English, and then into Polish and from Polish into English, and then into Persian.

 

   W ten oto sposób rozpoczął się rozwój Tsunami w kolejnym kraju – Iranie.

 

    In this way began Tsunami development in the next country - Iran.

 

   Niebawem na podobne szkolenie i egzaminy przyjedzie kolejna grupa irańskich instruktorów.

 

   Soon for similar schooling and exams will come the next group of Iranian instructors.

 

   Na podkreślenie zasługuje fakt, że Iran jest krajem ogromnych możliwości nie tylko z powodu wielkiego terytorium i wielkiej liczby mieszkańców, ale także bardzo bogatej, starożytnej kultury i wielkiego znaczenia tego kraju nie tylko w swoim regionie, ale w całym świecie. Z uwagi na swoje uwarunkowania kulturowo-religijne i polityczne jest też krajem bardzo zamkniętym na jakiekolwiek naciski i wpływy zewnętrzne, a jego mieszkańcy słyną z dumy i poczucia godności.

 

   This fact needs to be emphasized, that Iran is a country of huge possibilities not only because of large territory and the great number of inhabitants, but also very rich culture and the great significance of this country both in its region, and in all over the world. Because of Iran cultural-religious and political determinants Iran is also the country very much closed to any pressures and outside influences, and its inhabitants are famous of  their pride and feeling of dignity.

 

   Karate Tsunami uprawia już wiele osób z muzułmańskiego kręgu kulturowego, zwłaszcza z różnych krajów Azji i Afryki. Ich sylwetki będą stopniowo przedstawiane w naszej Galerii Tsunamistów.

 

   In the end it is worth to inform, that Karate Tsunami is practiced by a lot persons from the Muslim culture, specially from various countries of Asia and Africa. Their profiles gradually will be presented in our Tsunamists’ Gallery.

 

   W trakcie seminarium założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan przyznał stopnie mistrzowskie kolejnym czterem instruktorom z Iranu.

 

Ansari

Certyfikat na mistrzowski stopień 1 dan Karate Tsunami otrzymuje od soke Ryszarda Murata 10 dan instruktor z Teheranu Mehdi Ansari Shad. W tle: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan oraz instruktorzy

z Iranu: sensei Hamid Reza Mollazadeh Sorkhabi 1 dan i Pyman Karimi Ashtiani.  

     

 Mohtashami

 

 

Główny przedstawiciel

Karate Tsunami w Iranie -

mistrz Hamid Mohtashami.

 

 Nominację na bardzo wysoki mistrzowski stopień 7 dan
Karate Tsunami i zaszczytny

tytuł shihan otrzymał on

od soke Ryszarda Murata

10 dan na szkoleniu

23 września 2009 roku.

  Pyman

Instruktor Pyman Karimi Ashtiani otrzymał w prezencie od soke Ryszarda Murata 10 dan jego książkę - bestselleer do nauki Karate Tsunami pt. "Karate dla początkujących i zaawansowanych".  

    

 Sorkhabi  Sorkhabi

Sensei Hamid Reza Mollazadeh Sorkhabi 1 dan otrzymał w prezencie od soke Ryszarda Murata

10 dan książkę Bogdana Marcinkowskiego do nauki kata Karate Tsunami San sao pt. "Kata San Sao".

 Nominację na mistrzowski stopień 1 dan instruktor ten otrzymał już w trakcie jednego z poprzednich

 szkoleń 23 września 2009 roku. Niniejsze seminarium było dla niego doszkalaniem umiejętności

w zakresie Karate Tsunami.

 

   Zamieszczone tu fotografie wykonał znany kardiolog prof. dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz. Jest on jednym z weteranów Karate Tsunami i zdobył w tym stylu mistrzowski stopień 1 dan i zaszczytny tytuł sensei (jap. 'mistrz - nauczyciel').


   Przy tej okazji podnieść też warto, że
soke Ryszard Murat 10 dan jest jedynym polskim mistrzem, do którego przyjeżdżają delegacje z całego świata szkolić się, podnosić swój poziom oraz składać egzaminy na stopnie. W tym celu do Honbu Dojo w Warszawie przybywają nawet mistrzowie z Azji, uznawanej za kolebkę sztuk walki.

 

   Te niezbite fakty świadczą o wysokim poziomie sztuk walki w Polsce oraz wielkim uznaniu, jakim cieszy się soke Ryszard Murat 10 dan na różnych kontynentach, także w Azji.

 

   By the way, it’s worth to praise, that, soke Richard Murat 10 dan is the only Polish master, to whom arrive delegations from the whole world to practice, to raise their level and pass exams for degrees. In order to do that, arrive to Honbu Dojo in Warsaw even masters from Asia, recognized as the cradle of martial arts.

 

   These irrefutable facts bear testimony to the high level of martial arts in Poland and the great recognition of soke Richard Murat 10 dan on variuos continents, also in Asia.

 

   Jak już zaznaczono, hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan z upoważnienia założyciela Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan zajmuje się koordynacją rozwoju tego stylu w różnych regionach świata.

 

   Dzięki szerokim kontaktom międzynarodowym oraz unikalnym metodom hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan znacząco przyczynia się do rozwoju Tsunami. Namacalnymi rezultatami tego rozwoju są kolejne ośrodki Karate Tsunami w różnych krajach, w tym omawiany nowy ośrodek w Iranie.   

    

   Ośrodki Karate Tsunami funkcjonują w wielu krajach na wszystkich kontynentach, w Europie, Ameryce, Afryce, Azji i Australii.

  

   Kolejne organizowane są w takich krajach, jak Algieria, Pakistan, Indie, Bangladesz, Turcja, Egipt, Maroko i Finlandia.

 mapa

   Świadczy to o tym, że system Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan jest skuteczny, zrozumiały i przystępny oraz zdobywa chętnych na świecie bez względu na różnice narodowe, kulturowe i religijne, co systematycznie podkreśla hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.

 

 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274310
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com