Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Deklaracja zgłoszenia zawodnika NIEPEŁNOLETNIEGO na Mistrzostwa Polski Karate Tsunami Warszawa '2020


 

Federacja

 

XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami

 III Edycja 18 października 2020 roku Warszawa
miejsce rozgrywania konkurencji:

Honbu Dojo - Centralna Szkoła Karate Tsunami

i siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich

   Sztuk i Sportów Walki  

Warszawa Radość, ul. Patriotów 247

 

Renmei

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA
ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

 

 

  1.  Nazwisko i imię zawodnika .............................................................................................................

 


  2.  Data urodzenia .............................................................................................................................. 

 

    

  3.  Adres z kodem pocztowym .........................................................................................................   

   


       .......................................................................................................................................................

 


  4.  E-mail ...........................................................................................................................................

 

  5. Nazwa drużyny (organizacji), w ramach której będzie startować ..................................................

 

 

 

       ....................................................................................................................................................... 

 

 

  6. Kategoria wiekowa ..........................................................................................................................  7. Konkurencje, w których będzie startować .......................................................................................

 

     

      ............................................................................................................................................................

 

     

 

 

    .............................................................................................................................................................

   

 

 

   8. Nazwisko i imię oraz PESEL opiekuna prawnego zawodnika ........................................................

 

 

 

     .......................................................................................................................................................... 

 

 

 

    9. Stopień pokrewieństwa opiekuna prawnego ze zgłoszonym zawodnikiem (ojciec, matka itd.)

 

 

 

       ............................................................................................. 

 

 

  Zgłaszam udział wymienionego/wymienionej w punktach 1-2 w charakterze zawodnika w XV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami - III Edycja 18 października 2020 roku w Warszawie.

 

   Oświadczam, że znam i rozumiem zasady Mistrzostw Polski, podane w „Regulaminie XV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami”, opublikowanym na internetowej stronie www.karatetsunami.eu

    

   Jako opiekun prawny zgłoszonego zawodnika, zdolny/zdolna do czynności prawnych oświadczam, że zgłoszony zawodnik jest zdrowy i dobrowolnie - za podstawie decyzji własnej oraz mojej jako jego opiekuna prawnego - startuje w Mistrzostwach Polski bez przedstawiania badań lekarskich.

 

  Oświadczam, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie zgłoszonego zawodnika podczas wymienionych Mistrzostw Polski. Wyrażam też zgodę na udzielenie zgłoszonemu zawodnikowi podczas Mistrzostw Polski wszelkiej pomocy medycznej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zgłoszonego przeze mnie zawodnika zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


  …......................................................................................................................................................................................................
      miejscowość                 data                          podpis                           PESEL podpisującego

   

UWAGA: Niniejszą deklarację zgłoszenia zawodnika po jej wydrukowaniu, wypełnieniu

i podpisaniu należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej w dniu imprezy.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

KATEGORIE:

Zmagania na Mistrzostwach prowadzone są w 10-ciu kategoriach:

 1. najmłodsi - osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej
 2. młodzicy - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
 3. kadeci – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej
 4. juniorzy - uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej        
 5. juniorzy starsi – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 
 6. licealiści młodsi – uczniowie klas I-II liceum lub odpowiednika tej szkoły      
 7. licealiści starsi – uczniowie klas III-IV liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 8. dorośli – osoby pełnoletnie
 9. seniorzy – osoby powyżej 50-go roku życia 
 10. mistrzowie – posiadacze stopni mistrzowskich (dan) 

    Powyższy podział na szkoły i klasy ma charakter orientacyjny, ponieważ o zaklasyfikowaniu       zawodnika do danej kategorii decyduje zawsze jego faktyczny wiek kalendarzowy.  

 

KONKURENCJE:

 Zmagania w III Edycji Mistrzostw Polski toczone są w 15 konkurencjach:  

 1. Light-contact = walka w lekkim kontakcie (tylko dla kadetów, juniorów, juniorów starszych oraz licealistów młodszych i starszych)
 2. Full-contact = walka w pełnym kontakcie (tylko dla osób dorosłych i mistrzów)
 3. Sumo-grappling = połączenie judo, sumo i zapasów (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 4. Szermierka na miecze = walka z użyciem atrap mieczy (piankowych) 
 5. Walka na noże = walka z użyciem atrap noży (piankowych)  
 6. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 7. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = tyłem, w pozycji jazdy konnej, 7 strzał 
 8. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = ustawienie dowolne, 7 strzał 
 9. Łucznictwo Tatarskie: Zespołowe Strzelanie Salwami  = 3-osobowa drużyna oddaje 5-krotnie salwę do celu
 10. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy = strzelanie równoczesne do siebie 7 strzałami (z pacynami zamiast grotów żelaznych) przez zawodników w pancerzach na tułów (jak do Full-contact) i w hełmach szermierczych 
 11. Shuriken: Rzucanie Gwiazdą = rzucanie gumową gwiazdą (shuriken) do celu – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny 
 12. Shuriken-kumite: Pojedynek Gwiazd = pojedynek w rzucaniu shuriken (gumowymi atrapami gwiazd) – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy
 13. Tameshi-wari = rozbijanie - łamanie dachówek     
 14. Pokaz specjalny indywidualny = dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika (tylko dla przedstawicieli innych stylów – spoza Karate Tsunami) 
 15. Pokaz specjalny zespołowy = dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, zasady jak w konkurencji poprzedniej.           

 

Wyciąg – informacje organizacyjne
z „Regulaminu XV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami”

 1. Niniejszą Deklarację Zgłoszenia zawodnika (wypełnioną i z oryginalnym podpisem) należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy w dniu 18 października 2020 roku (do godz. 10:00).  
 2. Informacje podane w deklaracji powinny być napisane w sposób bezbłędny, czytelny i nie budzący wątpliwości. W przypadku niechlujnego i nieczytelnego wypełnienia lub błędu w nazwisku, imieniu (np. użyciu zdrobnienia) i innych danych zgłoszony zawodnik zostanie dopuszczony do imprezy po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % opłaty startowej za każdą startowaną konkurencję. 
 3. Zgłoszony zawodnik może startować w dowolnie wybranych konkurencjach. 
 4. Opłata startowa za start w jednej konkurencji wynosi 50 zł (ale 100 zł za konkurencję TAMESHI-WARI oraz za konkurencję FULL-CONTACT) – o ile w terminie do 11 października 2020 roku zawodnik zostanie zgłoszony organizatorowi imprezy, a opłata startowa wpłacona na poniższe konto: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247
    konto bankowe:  Alior Bank SA, 30 2490 0005 0000 4500 4645 3623
     
   
 5. W przypadku zgłoszenia zawodnika lub wpłacenia opłaty startowej po 11 października 2020 roku – zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w imprezie po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % opłaty startowej za każdą startowaną konkurencję. 
 6. Zawodnika należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: ryszard.murat@gmail.com podając dane wymienione w punktach 1, 4, 5, 6 Deklaracji Zgłoszenia (nazwisko i imię zawodnika; nazwa drużyny; kategoria wiekowa; konkurencje, w których będzie startować). Informacje podane w punkcie 2 niniejszego Wyciągu mają zastosowanie również do zgłoszenia zawodnika drogą elektroniczną.Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3326775
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com